Profese: Inženýrské sítě, HDV

V rámci revitalizace památkově chráněného parku na Karlově náměstí v Praze, bylo řešeno napojení nových objektů (kavárna, objekt správce, pítka) na vodovod a kanalizaci, přeložky veřejných částí vodovodů z důvodu úprav nivelity komunikací. V celém parku je nově řešeno nakládání s dešťovou vodou ze zpevněných ploch. Byly použity zásady modrozelené infrastruktury, které však bylo nutno skloubit s komplikovaným a velmi frekventovaným územím a v neposlední řadě i faktem, že se jedná o památkově chráněný park. V návrhu je provedena kombinace vsakovacích rýh se strukturálním substrátem, vsakovací příkopy a průlehy, osazení akumulačních a retenční nádrží pro využití dešťových vod pro závlahu. V rámci návrhu akumulačních a retenčních nádrží byla použita jednoduchá simulace dešťů v hodinovém kroku po dobu 12 let.