Profese: Vytápění, MaR, Vnitřní plynovod, Vzduchotechnika

V rámci tohoto projektu byla řešena kompletní rekonstrukce kotelny v domově pro seniory v Ďáblicích.

Řešená kotelna II. kategorie je situována v samostatném přízemním objektu. V kotelně byla osazena dvojice stávajících nízkotlakých ocelových kotlů každý o jmenovitém výkonu 730kW. Nově navržená kotelna obsahuje dva plynové kondenzační stacionární kotle každý o výkonu 401kW. Celkový výkon kotelny je 802kW. V rámci rekonstrukce kotelny jsou rekonstruovány taktéž rozdělovače / sběrače a jejich vystrojení a osazena nová úpravna vody. Rovněž bylo v řešené kotelně osazeno nové dopouštěcí a odplyňovací zařízení.  Na základě požadavku investora je rekonstruována také příprava teplé vody a teplovodní zásobník teplé vody natápěný kotelnou. V rámci rekonstrukce byla osazena předávací stanice pro přípravu TV o výkonu 200kW včetně osazení veškerého příslušenství. V neposlední řadě byla v rámci řešeného projektu UV desinfekce teplé vody.

Následně byly řešené úpravy projektu vnitřního plynovodu pro zásobení nových kotlů. Navržen STL plynovod v tlakovém pásmu 110 kPa a 20 kPa. Provedena výměna regulátorů tlaků plynu, bezpečnostní armatura a další vystrojení regulační místnosti.

Součástí projektu bylo také řešení rekonstrukce centrální varny. Drobné úpravy plynofikace a zdravotně technických instalací. Hlavní rekonstrukcí byla úprava vzduchotechniky. VZT jednotka varny je dodaná s výměníkem zpětného získávání tepla se vzduchovým výkonem 16 000m3/h, včetně chlazení vzduchu. Návrh nových zákrytů nad jednotlivými varnými centry a nově vyřešeno potrubí přívodního vzduchu řešeného textilními vyústkami.

U jednotlivých navrhovaných částí TZB proveden projekt Měření a regulace.